Стопанският факултет обявява отворена възможност за финансова подкрепа на млади учени и изследователи

Стопанският факултет обявява отворена възможност за финансова подкрепа на млади учени и изследователи

В рамките на проекта TWIN4ECO, изпълняван с подкрепата на Националния план за възстановяване и устойчивост, Стопанският факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ обявява покана за подкрепа на млади учени и изследователи. Поканата е с отворен срок и кандидатстването може да се осъществява до средата на 2026 г.

Отпуснатото финансиране по TWIN4ECO цели да повиши изследователския капацитет при провеждане на качествени научни изследвания, обогатяване на портфолиото от научни дейности и трансфер на знания. Проектът се ръководи от Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ в сътрудничество с четири водещи научни институции от Европа – Институт за енергийна икономика към Кьолнския университет (Германия), Университета Грьонинген (Нидерландия), Виенски технически университет (Австрия) и Дъблински технически университет (Ирландия). Чрез трансфера на знания и добри практики, Стопанският факултет има амбицията да се превърне в национален център за научни постижения в областта на устойчивата енергийна икономика и иновации с регионално значение.

Финансовата подкрепа ще се осъществява за следните конкретни дейности:

   – Подготовка на научни статии, публикувани в реферирани списания с максимален размер на финансовата помощ до 500 EUR;

   – Участие в международни конференции с научен доклад или последваща публикация с максимален размер на финансиране до 1500 EUR, покриващо такса за участие, транспорт, престой и настаняване;

   – Осъществяване на краткосрочна мобилност до партньорските университети – Институт за енергийна икономика към Кьолнския университет (Германия), Университета Грьонинген (Нидерландия), Виенски технически университет (Австрия) и Дъблински технически университет (Ирландия) с максимален размер на финансиране до 3500 EUR.

За финансова подкрепа на посочените дейности имат право да кандидатстват студенти, докторанти, постдокторанти, изследователи и преподаватели от Стопанския факултет. Заявленията за подкрепа ще се приемат, разглеждат и селектират ежемесечно от оторизирана комисия по реда на постъпване до изчерпване на средствата по проекта.

Пълните условия за кандидатстване и правилата за подбор могат да бъдат намерени на страницата на проекта – www.twin4eco.eu

Наука