БСК предлага 36 безплатни обучения по дигитални умения

БСК предлага 36 безплатни обучения по дигитални умения

Българската стопанска камара (БСК), в сътрудничество с Contipso Learning, създаде електронна платформа за обучение в областта на дигиталните умения. Дейността е реализирана в рамките на проект „Готови за дигитална трансформация“, осъществяван от БСК, в партньорство с Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ).

В електронната платформа са достъпни 36 курса, разделени в две категории – Специфични дигитални умения и Секторни базови умения в 16 икономически сектора.

Курсовете в електронната платформа са напълно безплатни и свободно достъпни, след регистрация на https://bia.contipso.com.

Всеки курс в платформата отнема между 40 и 180 минути. Още в самото начало потребителите имат възможността да се запознаят с цялото съдържание и изискванията към тях. Всеки курс завършва с финален тест, чието успешно преминаване носи удостоверение за завършено обучение в съответната дигитална област.

Потребителите имат възможност да изберат от 20 курса, с които да подобрят специфичните си дигитални умения. Сред темите са:

   1. Осъществяване на продажби по електронен път

   2. Работа с лични данни и изисквания за поверителност в дигитална среда

   3. Работа с електронни таблици

   4. Задаване на стратегия за дигитализация

   5. Работа с бази данни

   6. Решаване на проблеми с отдалечен достъп

   7. Работа със софтуерни системи за комуникация

   8. Търсене на данни и информация в дигитална среда

   9. Използване на информационни системи за управление на документооборот

   10. Дигитален мониторинг и контрол на производствени процеси

   11. Оценяване надеждността на данни, информация и дигитално съдържание

   12. Работа със система за планиране ресурсите на предприятието (ERP).

   13. Разработване на дигитални маркетинг стратегии

   14. Работа със софтуерни програми за техническо чертане, проектиране, моделиране и дизайн.

   15. Работа със специализиран софтуер за управление на складови наличности

   16. Проучване на пазарния потенциал чрез дигитални средства

   17. Работа със софтуер за управление на взаимоотношенията с клиенти и доставчици (CRM)

   18. Онлайн набиране и подбор на персонал

   19. Работа със софтуер за текстообработка

   20. Създаване на презентации с електронни инструменти

Курсове от категория “Секторни базови курсове” са свързани с характеристики на прехода към цифрова икономика в секторите:

   1. Хотелиерство;

   2. Ресторантьорство;

   3. Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия;

   4. Производство на растителни и животински масла и мазнини;

   5. Производство на мляко и млечни продукти;

   6. Производство на други хранителни продукти;

   7. Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк; без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене;

   8. Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон;

   9. Производство на основни химични вещества;

   10. Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове;

   11. Производство на електрически съоръжения;

   12. Производство на превозни средства, без автомобили;

   13. Производство на мебели;

   14. Търговия на едро, без търговия с автомобили и мотоциклети;

   15. Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети;

   16. Спортни и други дейности, свързани с развлечение и отдих

Електронните курсове са разработени на високо професионално ниво, с атрактивно и удобно за онлайн навигация учебно съдържание, отразяващо съвременните тенденции в информационните и комуникационните технологии. Учебното съдържание отговаря на стандартите на Европейската рамка за дигитална компетентност на гражданите DigComp и на актуалните изисквания на българския пазар на труда към дигиталната компетентност на работната сила.

Припомняме, че в рамките на проекта на БСК бяха изготвени анализи на потребностите от дигитални умения в 16 икономически сектора, които показаха, че само 19% от работната сила покриват изискваното ниво на дигитална компетентност за заеманата от тях длъжност, а над 90% от работните места изискват специфични видове цифрови умения.

Бизнес