Разработиха аналогов компютър с вода

Разработиха аналогов компютър с вода

Австралийски учени представиха прототип на компютър, който прави изчисления в резервоар с вода. Поведението на вълните във вода е подчинено на строги физични закони и може да се прогнозира. В редица случаи този компютър е по-точен от цифровите си аналози.

Конструктивно прототипът на водния компютър представлява продълговат обем с проточна вода. Ролята на воден контур играе помпа, която създава вълни по повърхността на течащата вода. Ще отбележим, че учените са се заинтересували не от обикновената вълна, която бързо губи сила, а от структурно устойчива уединена вълна, разпространяваща се в нелинейна среда – така нареченият солитон.

Представеният прототип показва, че аналоговата вълнова платформа е способна да запомня както последователни, так и случайни входни данни в съответствие с поставената задача. В редица случаи крайният резултат по точност превъзхожда аналогични изчисления, направени на класически цифрови компютри.

За повишаване на точността на четене на амплитудата и рисунката на вълната учените са добавили във водата флуоресцентен оцветител. В перспектива те планират да разработят воден микропроцесор, който ще работи на принципа на сблъсъка на вълни в резервоар, но на микро ниво и в защитен вид, подобно на класическите чипове. Смята се, че аналоговите компютри ще ускорят изчисленията в климатологията, социологията, борсовия сектор и там, където прогнозирането зависи от множество входящи фактори и има вероятностен характер.

Наука Хардуер