Цифров таймер – инструкция за настройка

Цифров таймер – инструкция за настройка

24 часов часовников таймер, пет настройваеми периода

Минимален период за включване изключване на релето: 1 минута

Възможност само за подаване на импулс с продължителност 1 секунда (релето се включва или изключва за 1 сек)

Захранване:  5.0V ~ 60V

Гнездо за батерия

Алармен сигнал

Размери на платката: 70 х 45 мм

Настройка на таймера

Отново се сблъскваме с китайска платка, която иначе е с чудесна функционалност, но която е почти невъзможно да бъде настроена интуитивно без инструкция. Китайската инструкция е донякъде мъглява, на места грешна.

И така, имаме таймер, с периодичност 24 часа. В рамките на тези 24 часа могат да бъдат настроени пет програми (периода) за включване и изключване на релето. За всеки период могат да бъдат зададени пет различни параметъра.

Настройка на часовника

Включете захранване на таймера. На дисплея ще се покаже 00:00.

Натиснете продължително и отпуснете бутона DOWN. Превключвайте между година/дата/час с кратко натискане на бутона SET.

YEA – година

DAE – дата (месец/ден)

HOU – час/минути

Променяйте показанията с UP и DOWN.

След настройката на тези параметри задръжте продължително и отпуснете бутона SET. На дисплея ще се покаже текущият час и минути, а с кратко натискане на DOWN ще видите датата (месец/ден). Можете да ползвате този таймер като часовник. При изключване на захранването текущото показание се запазва. Гнездото за батерия служи само за съхраняване на работата на часовника при евентуално продължително спиране на тока. Тоест, ако токът спре за няколко секунди това не е фатално при липса на батерия, но при по-продължителна липса на захранване показанията на часовника силно ще се различават от реалните.

Важно е да се разбере логиката на настройката на таймера. Преди всичко запомнете двата параметъра:

OPE – реле включено

CLE – реле изключено

Времената не са продължителност, а точен час от деня (час:минути)

След това, имаме пет програми, наречени от китайците ПЕРИОДИ. Тоест, Периодът е времето между OPE и CLE. Периодите са обозначени с PE1 – PE5. В рамките на 24 часа тези пет периода могат да бъдат изпълнени в указаното време.

Освен това, имаме пет РЕЖИМА означени с P1 – P5. Ето тяхната функционалност:

P-1: Релето включва всеки ден за времето OPE и изключва за времето CLE

P-2: Задайте ден, в който релето ще се включи за времето OPE и ще изключи за времето CLE

P-3: Задайте ден от месеца, в който релето ще се включи за времето OPE и ще изключи за времето CLE

P-4: Задайте дата 1 и дата 2, между които всеки ден релето ще се включи за времето OPE и ще изключи за времето CLE

P-5: Както при P-4, но не може да бъде зададен месец

Настройка на таймера

Натиснете бутона SET за повече от 2 секунди и отпуснете.

Ще се появи опция за настройка на Периода (PE-1 – PE-5). Изберете с UP и DOWN кой период искате да настроите. Започнете с PE-1.

Натиснете за кратко бутона SET.

Изберете някой от режимите за работа P1 – P5 (например P1)

Натиснете за кратко бутона SET.

Задайте времето за включване на релето OPE

Задайте времето за изключване на релето CLE

При задаване на тези времена можете да избере как да включва и изключва релето:

Натиснете кратко бутона STOP – ще се покаже OU1, Натиснете го още веднъж, ще се покаже OU2. След 1 сек  ще се запази последното показание.

OU1 – релето нормално включва или изключва

OU2 – релето включва за една секунда и изключва. Тоест, само дава импулс. Това важи и за времето OPE, и за времето CLE.

Освен това, тук с продължителното натискане на бутона стоп, ще можете да зададете включване/изключване на звуковата сигнализация (превключването между двата режима става с бързото натискане на бутона STOP).

BLL0: аларма изключена

BLL1: аларма включена

Спирането на звука става чрез краткото натискане на който и да е бутон.

След като сте настроили времената за включване/изключване на релето, натиснете продължително бутона SET и отпуснете. Показанията ще се запишат и ще се появи часовникът. Ако нещо не сте настроили, ще се появи за кратко ERR (грешка) и ще трябва да повторите процедурата по-внимателно като настроите всички времена (времената представляват Час : Минути). Освен това, може да ви поиска настройка на дати или месец (за режимите P3 – P5).

По същия начин можете да настроите всичките 5 ПЕРИОДА, ако са ви необходими, разбира се.

В режим часовник натиснете кратко STOP

OFF – релето не се включва независимо от останалите настройки (таймерът е изключен, работи само часовникът)

ON – релето ще се включва/изключва в зависимост от останалите настройки

В режим часовник натиснете продължително STOP

C-P – режим заспиване. Дисплеят се изключва след 5 минути, останалите функции на часовника и таймера остават активни.

O-d – дисплеят остава постоянно включен

Електроника Фабрични устройства